Нашият подход

Визията е първата стъпка от подхода за развитие на Темпо. Тя е споделено виждане за това, което една общност се стреми да постигне. Вдъхновява, поражда стремеж и отдаденост и сплотява – онези, които са част от нея и тези, които й партнират отвън. Ние работим с образователните организации за създаването или усъвършенстването на споделена визия като основа за устойчиво развитие.

Анализът на нуждите е вторият етап от нашия подход. Като изхождаме от създадената визия провеждаме задълбочено проучване на всички аспекти на организацията и помагаме на екипа да открие областите за подобрение. Например, когато работим с училища, провеждаме анкети и интервюта с учители, ученици и родители, посещаваме учебни часове, училищни събития, родителски срещи и прилагаме различни модели за оценка, съобразени със спецификата и визията на училището. Анализираме събраната информация на ниво личност, екип, организация и общност. Изготвяме подробен доклад за състоянието и очертаваме нуждите на училището, както и конкретни стъпки за развитие.  

Активното взаимодействие е третата стъпка от холистичния подход на Темпо. Заедно с екипа разглеждаме събраната информация за нуждите на организацията и достигаме до различни възможности за взаимодействие, които да имат дългосрочен ефект върху бъдещото развитие. Чрез обучения, коучинг, менторство, дизайн и други форми на съвместна работа, ние подкрепяме организацията в реализирането на нейната визия и проследяването на развитието и резултатите.

Подходът на Темпо е базиран на богатия опит на екипа и използва инструменти и методи от утвърдени успешни модели за училищно развитие и ефективно учене, сред които:

  • Общностни училища (ICECS)
  • Международен център за ускорено учене (ICAL)
  • Стандарти за училищно лидерство (ISLLC)
  • Сугестопедия
  • Самоорганизирана учебна среда (SOLE)
  • Смесено учене (Blended Learning)
  • Учене чрез изследване (Enquiry-Based Learning)

Знаем, че има различни модели на училищно развитие, които са успешни, и не налагаме определен модел или методология в нашата работа. Стремим се да отговорим на потребностите на конкретната организация, която, като всеки жив организъм, има своя уникалност и специфика.