Модел за училищно развитие

Целта на този проект беше създаването и прилагането на холистичен модел за консултиране на училища, който пряко да води до:

  • подобряване на учебния процес, средата, културата и управлението в училищата,
  • ускоряване на ученето на всеки ученик чрез нови технологии и методи на учене, независимо от ограниченията на средата и ресурсите.

Какви проблеми разрешаваме?

Основният проблем, който този проект адресира, е неспособността на училищата да отговарят адекватно на нуждите на всеки ученик, с перспектива какви умения ще са му нужни в бъдеще. Много ученици не ходят на училище или го правят с нежелание, висок процент ученици не завършват средно образование, а образователните резултати са ниски в сравнение с европейските страни.

Сред причините за този проблем са:

  • Липсва на цялостен подход към училищното развитие, в повечето случаи управлението е „реакционно“, т.е. реагира на ситуацията, а не я ръководи.
  • Много училища нямат стратегия за развитие или не я изпълняват.
  • В повечето училища липсва приобщаваща и подкрепяща среда.
  • Голям брой учители имат отрицателни нагласи или неподходяща квалификация.
  • Немалко училища работят в „режим на оцеляване“, с постоянен финансов риск, трудности в намирането и задържането на добри учители и затруднения да отговорят адекватно на нуждите и предизвикателствата на общността.

Разработеният модел предлага решения в рамките на съществуващото законодателство и материални ограничения, които да скъсят пътя от нуждите на учениците до познанието. Моделът реално разширява възможностите не само на учениците, но и на учителите.

Моделът включва механизми за устойчивост и проследяване на напредъка на училищата, както и позволява много по-широкото разпространение на добрите практики и натрупания опит.