Семинари за Изследователски подход в обучението

През изминалата година се проведоха първите няколко семинара за учители на тема изследователски подход в обучението по природни науки и математика (октомври 2014 в Истанбул, април 2015 в София, октомври 2015 в Созопол и ноември 2015 в Севиля). Семинарите имаха за цел да представят методика за формиране у учители на умения за успешно прилагане на изследователски подход в обучението. В основата на тази методика е педагогическата рефлексия върху споменатите умения на учителите в класната стая. Чрез конкретни ситуации и примери от училищната практика, участниците имат възможност да упражнят методиката и да разработят инструменти, които веднага да могат да използват в собствените си часове.

Изследователският подход е предизвикателен за учениците и ги мотивира да търсят връзките между фактите и закономерностите, като в същото време развиват ключови умения. Този конструктивистки метод използва учебния експеримент и го комбинира с групова работа, търсене и анализ на информация, формулиране на изследователски въпрос, като позволява на учениците да контролират собственото си учене. Конструктивистката учебна среда успешно подпомага учениците да развият умения за планиране на експеримент, анализ и представяне на резултати, както и да правят връзка между наученото и всекидневния си живот. Фондация Темпо поставя фокус върху изследователския подход в учлищното обучение и работи за успешното му прилагане в българските класни стаи.

2015-11-07 11.05.55