Поредица от срещи „Темпо в образованието“

Поредица от срещи „Темпо в образованието“

Фондация Темпо започна поредица от срещи „Темпо в образованието“ с цел обсъждане на различни методологии, техники и стратегии, свързани с формалното и неформално образование и обучение.

При първата среща, проведена на 13.11.2015, участниците се запознаха със силата на сугестопедията и имаха възможност да дискутират трудностите и ползите при прилагането ѝ в училище. В срещата участваха учители от различни училища, които споделиха своя опит и се фокусираха върху ефективното усвояване на знания без стрес и умора, използвайки неизчерпаемия ресурс, който всеки човек има.

Следващата среща, планирана за 04.12.2015, ще запознае участниците със системното мислене в образованието и училището като учеща се организация, на базата на книгата “Schools That Learn” на Peter Senge.

Поредицата от срещи „Темпо в образованието“ е отворена за всички, които се интересуват от образование и имат желание то да става по-ефективно, вдъхновяващо и иновативно.

Семинари за Изследователски подход в обучението

През изминалата година се проведоха първите няколко семинара за учители на тема изследователски подход в обучението по природни науки и математика (октомври 2014 в Истанбул, април 2015 в София, октомври 2015 в Созопол и ноември 2015 в Севиля). Семинарите имаха за цел да представят методика за формиране у учители на умения за успешно прилагане на изследователски подход в обучението. В основата на тази методика е педагогическата рефлексия върху споменатите умения на учителите в класната стая. Чрез конкретни ситуации и примери от училищната практика, участниците имат възможност да упражнят методиката и да разработят инструменти, които веднага да могат да използват в собствените си часове.

Изследователският подход е предизвикателен за учениците и ги мотивира да търсят връзките между фактите и закономерностите, като в същото време развиват ключови умения. Този конструктивистки метод използва учебния експеримент и го комбинира с групова работа, търсене и анализ на информация, формулиране на изследователски въпрос, като позволява на учениците да контролират собственото си учене. Конструктивистката учебна среда успешно подпомага учениците да развият умения за планиране на експеримент, анализ и представяне на резултати, както и да правят връзка между наученото и всекидневния си живот. Фондация Темпо поставя фокус върху изследователския подход в учлищното обучение и работи за успешното му прилагане в българските класни стаи.

2015-11-07 11.05.55

Модел за устойчиво училищно развитие

Модел за устойчиво училищно развитие

С финансовата подкрепа на Фондация „Оук“, Темпо реализира проект „Разработване на модел за училищно развитие“ в партньорство със столичното 19. СОУ „Елин Пелин“. Целта на проекта е създаването и прилагането на холистичен модел за консултиране на училища, което пряко да доведе до подобряване на учебния процес, средата и културата и до ускоряване на ученето на всеки ученик.

Чрез поредица от наблюдения, анкети и интервюта в 19. СОУ, Темпо разработи модел, с който да подпомага училищата: да ръководят процесите, а не да ги следват; да имат ясна визия и стратегия за развитие; да създадат подкрепяща и приобщаваща среда за всички ученици; да имат мотивиран училищен екип с положителни нагласи и подходяща квалификация; да се развиват без финансов риск и адекватно да отговарят на нуждите и потребностите на общността.

Моделът включва механизми за устойчивост и проследяване на напредъка на училищата и позволява широко разпространение на добрите практики и натрупания опит.

На 04 декември 2015 ще представим публично резултатите от „Разработване на модел за училищно развитие“ и ще отпразнуваме една година от учредяването на Фондация Темпо, която вдъхновява, насърчава и развива иновации в образованието.