Защо мравките основават колонии?

Клас: 7

Ключови понятия:

тип Членестоноги, клас Насекоми, основни жизнени процеси, малпигиеви тръбички, фасетки, пропорции, графики, таблици, диаграми

сегашно перфектно време, so и because

видеоклип, кадър

макет, цвят, цветова хармония

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Класът ще бъде разделен на групи. Всяка група ще има за задача да изработи анатомичен модел на Царицата мравка, за да опознаят структурата и функциите на насекомите. Ще изработят макет на мравуняк, на който да видят структурата му и как той подпомага живота на мравешката общност. 

След това имат за задача да интервюират (като заснемат видеоклип) друга група на английски език във връзка с това как протича денят на една мравка в мравуняка и как допринася за благоденствието на общността. 

Накрая трябва да представят живота на мравките пред научната общност, като чрез модела описват органи, системи и процеси, а чрез макета на мравуняка и видеоклипа – живота в общността.

Автентично оценяване и продукт

Видеоклип “Животът на мравките в мравуняка” от 3 до 5 минути с цел описване на живота в мравешката общност (и упражняване на уменията по английски език), модел на мравка с цел описване на органи, системи и процеси и модел на мравуняк (вкл. чрез математически изчисления) с цел описване на структурата му.

Особености при дистанционно провеждане

Провеждането на проекта в електронна среда предполага учениците да изработят дигитални схеми и да проведат интервюто електронно.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню