Как можем да използваме звука и светлината, за да комуникираме чувства?

Клас: 7

Ключови понятия:

звук, светлина, спектър на светлината, чувства, възприятия, вербално и невербално общуване, метали, неметали

Времетраене:  4 седмици

Приложение в учебните програми по:

История и предизвикателство

Вие сте част от новосформирано изпълнително бюро на общоучилищния комитет за развитие към 90.СУ. Имате нелеката задача да организирате творчески колектив за разработка, проектиране и осъществяване на светлинно шоу „Звук и светлина“. Основната ви цел е чрез него да обедините училищната общност, но най-вече да достигнете до всички онези ученици, които често не познавате истински  и с които рядко общувате. Мисията ви ще бъде успешна единствено ако успеете да комуникирате чувства към тях чрез различни сетива.   

Автентично оценяване и продукт

Учениците разработват, проектират и осъществяват светлинно шоу “Звук и светлина”, на което демонстрират:

 • собственоръчно изработени фойерверки
 • знания и умения, свързани с отделяне на светлина и възпроизвеждане на звук
 • умения за изразяване на чувства чрез цветове-символи, звуци и светлини

Учениците представят светлинното си шоу привечер на патронния празник на училището, с което целят да обединят цялата училищна общност и да достигнат до всички от нея, за да им отправят послание за свързаност, обич, красота, свобода, настроение.

Продукти:

 • фойерверки
 • звукозапис на комуникация чрез морзова азбука

Умения за успех

 • умения за учене
 • емоционална интелигентност
 • комуникативни умения
 • креативност

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане – запознаване с историята и задаване на Големия въпрос, запознаване с формата на автентичното оценяване

 • Примерна дейност: Учителят провежда дискусия с учениците за чувствата, емоциите, езика на тялото, тона и характера на гласа, думите, общуването – взаимовръзки между тях

Фокус: Как общуваме?

 • Чрез какво общуваме? (може ли само със звуци, само със срички, само с думи и т.н.)
 • Има ли невербално общуване? (език на тялото, глас, докосване,  брайлова азбука, морзова азбука)
 • Защо общуваме?  
 • Какво са чувствата? Емоциите?
 • Кой ги изпитва?
 • Защо ги изпитваме?
 • Кога ги изпитваме?
 • Можем ли да ги скрием?
 • Кои ни носят хубаво усещане? А кои лошо?
 • От кого зависят?
 • Можем ли да ги контролираме?
 • Трябва ли да ги показваме?
 • Как можем да ги изразим? (думи, език на тялото, песен, картина, поезия и т.н.)
 • Как ги разпознаваме?

Формулиране на хипотеза/Дефиниране на проблем 

Формиране на екипи

 • на случаен принцип чрез flippity, листчета с цветове, имена на ученици, друго.

Планират изследване – експерименти, наблюдения, проучване на литература, симулации… разпределяне на роли

Примерна дейност: “Почувствах …”

Фокус: чрез различни сетива и чрез нюанси (тъмнина-мрак) учениците трябва да опишат чувствата, които са изпитали.

Примери:

 • със затворени очи слушат мелодия
 • със запушени уши гледат картина, видео, репортаж за бедстващи хора и т.н. 
 • със затворени очи слушат прочит на стихове (бунтовна изповед, ода за любов)
 • снимки на пролетен пейзаж, дъга, деца, слънце, война, земетресение, погребение и т.н. 
 • природни звуци

Размисли по тема “Любопитно”ресурс 1; ресурс 2

Проучване:

 • Проучва в интернет за необичайни светлинни явления, феномени, които се срещат изключително рядко – например “огнена дъга”

Ресурс 1

Ресурс 2

Наблюдения:

Ученикът наблюдава насекоми, птици – звуците, които издават, за да привличат противоположния пол; звуци от природата – жужене на насекоми, песен на птици… Търси отговори на въпросите: Какви чувства предизвикват у нас? Може ли подходящата интонация, приятният звук да предизвика спокойствие и сигурност у нас?

Съгласуват плана си с учителя и определят ключовите моменти в изследването 

 • Проучване за необичайни светлинни явления и феномени – ресурс от учителя
 • Учениците дискутират по въпроса: Колко звукова енергия произвеждаме, например когато говорим? – ресурс
 • Дискусия на тема “Пейзажът и предметната обстановка в унисон с настроенията и чувствата на литературния герой”.

Фокус:

 • “Немили-недраги” – описанието на Браила и живота на хъшовете; кръчмата на Знаменосеца преди и след смъртта му; мисията на Македонски и животът му след Освобождението
 • “Една българка”
 • “Опълченците на Шипка”
 • “На прощаване в 1868 г.” 
 • “Косачи” 
 •  други

Провеждат изследването/интервюиране на потенциални ползватели

Игра на асоциации “Познай чувството”

Учениците са разделени  на малки групи. Всяка група има за задача да пресъздаде чувство, използвайки цялото си въображение, нагледни средства от класната стая, езика на тялото, музика, видео и т.н., но без свои думи. Учителят е подготвил предварително билети с произволни чувства и емоции, които всеки екип тегли на случаен принцип в началото на часа. Групите имат 10 минути, за да измислят решение за представяне на чувството, което им се е паднало, и по 3 минути за демонстрацията му. Групата се счита за успешно изпълнила задачата си, ако в рамките на тези 3 минути останалите ученици са познали чувството, с което групата получава 3 т.  При неуспех имат право да дадат два жокера (напр.: речниково значение на думата, нейна синонимна дума, омоним или друго), за чувството си и ако в рамките на 1 минута някой даде правилен отговор, да получат 1,5 т. Ако и това не се случи, групата получава 0 т. 

Мисия “Морзова азбука”

Учениците имат за задача:

 • да изберат една ценност, която обединява българите от възрожденския свят (свобода, вяра, саможертва, език, българско самосъзнание, национални герои, история и т.н.), която трябва да изпишат чрез морзовата азбука на лист А4 (осигурени са маркери, листове/картони и морзовата азбука)
 • да посочат в кое от изучаваните произведения в 7. клас според тях тя е най-силно застъпена и да изпишат заглавието му чрез морзовата азбука
 • да изразят думата чрез сричките “ти” (отговаря на точка) и “та” (отговаря на черта) знаците от морзовата азбука, като по този начин създават звуково възпроизвеждане. (Учителят го демонстрира – SOS = ти-ти-ти таа-таа-таа ти-ти-ти)

Всеки ученик демонстрира това, което е написал, а останалите трябва да го разшифроват (задължителни коментари за връзката ценност-произведение).

На учениците се поставя задача за домашна работа да използват своята ценност, но този път да я предадат чрез морзовата азбука, използвайки звук (сами избират какъв да бъде – идея: от бутоните на телефон). Предоставя им се помощен материал, но те имат свободата да потърсят и други. Представянията могат да бъдат под формата на запис или демонстрация на живо в клас.

Дейност – експеримент:

Учениците провеждат  група от експерименти с проследяване на признаци на реакция:

 • отделяне на светлина
 • отделяне на различен звук (шум, пукот, гръм)

Учениците споделят за чувства и емоции, които предизвикват у тях.

Дейност – протоколиране:

Учениците изготвят протокол, в който подреждат и систематизират метали и неметали, описват наблюдавани физични и химични свойства, описват проведени експерименти 

 • свързани с отделяне на светлина (горене на магнезий, натрий и вода)
 • свързани с възпроизвеждане на звук  (цинк и солна киселина, магнезий и солна киселина)

Дейност – създаване на рецепта за фойерверк:

ресурс

Създават рецепта за  изготвяне на своя собствен фойерверк.  За целта прилагат изучени свойства на металите от алкалната група, за да обяснят приложението им в направата на различни фойерверки.  Правят подбор на съдържащи се в неhf елементи (алкалите изгарят с различен по цвят пламък: Натрий – използва се за получаването на златен или жълт цвят. Литий – метал,който се използва за придаване на червен цвят. Магнезий – гори с много силна бяла светлина, затова се използва за придаване на бял цвят на искрите и за подобряване на  цялостния блясък на фойерверките.)

Дейността завършва с коментар за чувствата, които предизвикват у нас фойерверките. Задължително се включва обсъждане на опасности, при невнимание и неспазване на указания за употреба

Лабораторно упражнение за отражение на светлина:

 • Учениците провеждат лабораторно упражнение за отражение на светлината. 
 • Демонстрират различни начини за получаване на спектъра на светлината и демонстрират спектрите на различни източници на светлина.

Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

 • Учениците създават свой фойерверк
 • Учениците избират подходяща мелодия, която пресъздава чувствата им и която свързват с училището си
 • Учениците провеждат генерална репетиция за светлинно шоу “Звук и светлина”, на която правят проба на фойерверка, отделят светлина чрез огледала или друго по избор, възпроизвеждат звукове послание чрез морзова азбука или музикален инструмент по избор, избират как да изразят чувства на свързаност, обич, красота, свобода, настроение чрез цветове-символи, звуци и светлини

Заключение – дали хипотезата се потвърждава или се отхвърля 

Автентично оценяване

Рефлексия на процеса

Необходими материали и оборудване

 • за учителя: устройство за видео и аудио споделяне на ресурси; билети с думи на различни чувства и емоции за играта “Познай чувството”; откъси от изучени литературни произведения, описващи пейзаж и/или предметна обстановка; телефон с копчета; морзова азбука; натрий, фенолфталеин, ваничка с вода, магнезий, цинк, солна киселина, спиртна лампа
 • за учениците: маркери, химикалки, листове, картони, морзова азбука, телефон, музикален инструмент по избор, работен лист – протокол; рецепта за фойерверки; компютър и достъп до интернет за проучвания, огледало, устройство за запис.

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

При дистанционно обучение дейностите по химия и физика не биха могли да се осъществят по замисления начин.

Може да се осигурят клипове с експериментите, които да се споделят в онлайн среда.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню