Как общуват животните?

Клас: 7

Ключови понятия:

поведение, сетивни системи, общуване, масова комуникация, анотация

Времетраене: 3 седмици

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Разбираме ли се с животните около нас? Много домашни любимци разбират това, което им казваме. Изпълняват командите ни. Идват при нас, когато сме самотни или тъжни. Разбират ли ни?

А разбират ли другите животни около тях? А как общуват помежду си животните в дивата природа? Как успяват да се организират и да живеят заедно, да се защитават от нападения? Дори и животните, които никога не чуваме, са способни да синхронизират поведението си. Как го правят?

Открийте как да помогнете на хората да разбират знаците, които си дават животните, да опознаят споделянето помежду им и как може да сме полезни ние, хората, на тях и на себе си.

За да си помогнете в този процес:

 • Създадайте макет на сетивна система
 • Създайте игра за общуване с животните, например –  пантомима (“Общувам без думи” на тема царство Животни) и се забавлявайте

Автентично оценяване и продукт

Игра пантомима “Общувам без думи”

Всички класове участват в игра-пантомима “Общувам без думи” на тема царство Животни. Всеки клас е един играч и е изработил по 7 карти с картинки на различни животни, които се слагат в обща купчина. Опонентите трябва да избират от тях (картите са поставени с лице надолу). Всяка група избира един актьор, който тегли карта от купчината, поглежда я тайно и предава на другата група. Актьорът трябва да обясни картинката без думи на останалите от неговата група. Има 45 секунди (опонентът следи времето с пясъчен часовник), през които може да използва само жестове и мимики. Ако групата му познае отговора (той трябва да се потвърди от противниковия отбор), печели 2 т., ако не успее в рамките на посоченото време, актьорът може да използва звуково обяснение в продължение на още 45 секунди, но това ще осигури на отбора му само 1 т. при правилен отговор. Ако са познали – прибират картата, ако не – връщат я в купчината. Играта приключва, щом купчината с карти свърши. Печели групата с най-много точки (всяка група избира по един човек, който да отчита времето и точките на противниковия отбор + учител за съдействие и контрол).  

Продукт

Игра с правила и карти, изработени от учениците

Умения за успех

 • работа в екип
 • умения за учене
 • комуникативни умения

Критериална матрица

Как общуват животните?

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане – запознаване с историята и задаване на  Големия въпрос, запознаване с формата на автентичното оценяване

Примерна дейност:

Преглед, анализ и оценка на репортаж: “Кучета тормозят жителите на столичния кв.”Сухата река”.

Фокус:

 • Актуално събитие /проблем от ежедневието/ – тема
 • Въздействие върху мислите и чувствата на възприемателя
 • Предназначение
 • Вид общуване
 • Средство за масова комуникация
 • Изграждане на обществено мнение по въпроса
 • Точност на използваните факти
 • Ясно формулирана оценка
 • Актуалност, образност, емоционалност, диалогичност
 • Дава ли информация (какво се случва, кога се случва, къде се случва, кои са участниците)?
 • Достоверен ли е репортажа (заглавие – съдържание – послание)?
 • Кой е тормозен всъщност? – жителите на квартала, кучетата

Формулиране на хипотеза/Дефиниране на проблем 

Формиране на екипи:

 • на случаен принцип чрез flippity, листчета с цветове, имена на ученици, друго.

Планират изследване – експерименти, наблюдения, проучване на литература, симулации… разпределяне на роли

Дейност – проучване: Учениците се разделят на групи.

Всяка група има задача за определен период от време да проведе наблюдение върху различна група животни (мравки, пчели, птици, риби в аквариум, домашни любимци – котки, кучета

През първия час се дават указания, като се посочва фокус – наблюдение на поведение, стратегии, които животните използват при общуване, кога (и кои) сетивни системи включват, за да осъществят комуникация

Дейност – дискусия:

 • Представят своите наблюдения пред останалите съученици
 • Търсят общи сигнали на комуникация при различните групи организми
 • Обсъждат използването на звукограми за разчитане на комуникацията между животните

Дейност проучване:

“Приоритетната сетивна система за комуникация е:”

Учениците са разделени на групи. Всяка група получава на случаен принцип определено животно (безгръбначно или гръбначно) и трябва да проучи, обясни, опише по какъв начин това животно общува със себеподобните си; да посочи коя сетивна система включва при това общуване.

Съгласуват плана си с учителя и определят ключовите моменти в изследването 

Ролята на учителя е важна, защото той трябва да даде еднакви указания на всички класове, така че, когато картите се поставят с лице надолу, да не са различими една от друга. Не трябва да има повтарящо се животно.

Провеждат изследването/интервюиране на потенциални ползватели

Дейност:

Създават в група макет на сетивна система, която обезпечава процеса на общуване при различните групи животни (може да е зрителна, слухова, обонятелна). 

При изработване трябва да акцентират на: 

 • структурните особености
 • частите, от които е съставена 
 • функцията, която изпълнява

Дейност:

Извличане и обработка на информация от текст.

Учениците работят със статията “Как разговарят животните”, от която трябва да извлекат информация за това как общуват различните животни. 

Дейност:

 • Анотация на книгата КАК РАЗГОВАРЯТ ЖИВОТНИТЕ? ПЪРВИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ • ПОГЛЕДНИ ПОД КАПАЧЕТО!
 • Учениците предварително са имали за задача да прочетат книгата за домашна работа.
 • Учениците трябва да създадат анотация на книгата, следвайки стъпките за това (подготовка, създаване, редактиране), след което да я представят на класа.

Фокус:

 • Каква информация предлага текстът на читателите?
 • С каква цел е написана? (замисъл на автора)
 • Защо животните заемат централно място в нея? (съдържание)
 • Съответства ли информацията от текста на заглавието? А на личните ни познания/знания?
 • Структура на книгата
 • Предназначение на книгата
 • Аудитория?

Дейност – дискусия:

Дискусия на тема: Как разговарят (общуват?) животните?

Асоциация с човешкото общуване (характерни (отличителни) черти на животните; невербалното общуване – изражение на лицето, дистанция, облекло, гледане в очите на събеседника, спокоен ли изглежда, тон и характер на гласа и т.н.)

Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

 • Учениците създават  игра “Общувам без думи”
 • Учениците изработват правила на играта
 • Учениците изработват 7 карти с различни картинки на животни, които ще се използват в игра-пантомима “Общувам без думи” на тема животинско царство.

Изисквания:

 • Картите задължително трябва да бъдат изготвени върху една и съща основа, която учителят е задал.
 • Трябва да бъдат в размер 20/20.
 • На гърба на всяка карта не трябва да има никакви знаци или следи от работа. 
 • На картите трябва да бъдат нарисувани с поне три техники животни, които учителят е задал. 
 • На всяка карта трябва да е изписано името на животното.
 • Класът трябва да разпредели така задачите си, че всеки ученик да участва в създаването им (някои рисуват животното, други изписват имената, трети смесват техники и т.н.).  
 • Заключение – дали хипотезата се потвърждава или се отхвърля 
 • Автентично оценяване
 • Рефлексия на процеса

Необходими материали и оборудване

енциклопедии с животни, снимки на животни, картон, цветни и бели листи, устройство за видео и аудио споделяне на ресурси; компютър и достъп до интернет за проучване, маркери, химикалки

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

При дистанционно обучение дейностите могат да се осъществят в подходяща платформа, учениците да създават електронни карти и играта пантомима “Общувам без думи” да се проведе онлайн.

Ресурси

Как си разговарят животните?

КАК РАЗГОВАРЯТ ЖИВОТНИТЕ? ПЪРВИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню