Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време би угаснал последният изкуствен източник на светлина?

Клас: 7

Ключови понятия: 

ток, напрежение, съпротивление, мощност, източник на енергия, числов израз, линейни уравнения и линейни неравенства, устойчиво развитие на човечеството, въздействие върху природата

Времетраене:  4 седмици

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

 “Приятели от третата планета” потегля към “Побратим”

 

Дългоочакваното излитане на “Приятели от третата планета” наближаваше. Членовете на екипажа грижливо проверяваха багажа, защото след заминаването им не се очакваха повече полети от Земята. Там оставаха само роботизирани системи, които щяха да изпращат информация за състоянието на околната среда. 

Само 40 години по-рано никой нямаше да повярва, че този миг ще настъпи толкова бързо. На планетата Земя не бяха останали хора. Океанът бе погълнал голяма част от сушата, природни бедствия бяха заличили градове и държави, а малкото, родени от майка, бяха вложили всички средства, за да заминат на устройвания от десетилетия изкуствен спътник, наречен “Побратим”.

Спътникът и системите за наблюдение на Земята бяха създадени благодарение на най-новите технологии. Всички средства бяха вложени солидарно в спасяването на човешкия вид. Оставаше надеждата, че някой ден завръщането ще бъде възможно, а решението за това щеше да зависи от постъпващата от Земята информация. Строители, учени и програмисти бяха изградили най-надеждна, саморегулираща се система за наблюдение. 

Един въпрос оставаше неразрешен:

 ”Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време ще се срути последната сграда?”

Автентично оценяване и продукт

Учениците създават умален модел на Земята (или презентация) и си представят, че са наблюдатели от изкуствен спътник. Изчисляват и представят пред съучениците си време, за което светлината достига до Земята от спътника, с каква скорост се разпростира. Анализират времето, за което се транспортират хора до Земята, за да правят проучване на възстановителните процеси и да съставят аргументиран отговор на въпроса “Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време би угаснал последният изкуствен източник на светлина?”

Продукт  

 • умален модел на Земя (или презентация)
 • изчисления и обобщени данни в извод

Умения за успех

Креативност:

 • Генериране на идеи
 • Групиране на идеите по определен критерии
 • Тестване на идеята (представяне на идеята)

 

Критично мислене: 

 • Разделя проблема на елементи
 • Проследява тенденции, повтарящи се елементи 
 • Прогнозира и аргументира 
 • Формулира решение

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане

Примерна дейност :

Дискусия върху романа “Робинзон Крузо”

Планират изследване – експерименти, наблюдения, проучване на литература, симулации… разпределяне на роли

Примерна дейност:

 • измерва количеството светлина в помещения с различна осветеност. Извършва сравнение, обобщение на резултати и анализ

Провеждат изследването/интервюиране на потенциални ползватели

Примерна дейност:

 • изработва схема на разклонена електрическа верига, изчислява големината на тока в отделните части на веригата 

Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

 • извършва математични изчисления на събрани данни и ги оформя в таблица. Прави изводи и обобщения
 • изработва презентация
 • създава умален модел на Земята за представянето

Необходими материали и оборудване

 материали за изработване на макет на Земя, източник на светлина, уреди за измерване на светлина (луксомери), скорост, калкулатори за пресмятане. 

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

При дистанционно и хибридно обучение всеки ученик сам извършва изчисленията.За представянето  ще изработят презентация, а не умален модел на Земята.

 

Допълнителни ресурси и идеи

https://crushtymks.com/bg/energy-and-power/386-nikola-tesla-8211-everything-is-the-light.html

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“.

Меню