Защо змията няма крака?

Клас: 6

Ключови понятия:

 • движение, нервна система, опорно-двигателна система, размножаване, оплождане, полова система, развитие;
 • степенуване, преброяване, основни ръбести и заоблени геометрични фигури и тела (елементи, видове и свойства);
 • научен текст, отговор на научен въпрос, толерантност, екипност, справяне с проблеми, лексика 
 • презентации, интернет

Времетраене:  4 седмици

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Бащата на едно момченце бил алпинист. То много се гордеело с баща си и искало да участва в неговите експедиции в планините по целия свят, но това нямало как да стане, защото високите върхове са сурово и опасно място. То молело баща си да му носи по едно камъче от всеки връх, на който се изкачва. На шкафчето до леглото си момчето имало цяла колекция камъчета от върхове по целия свят.

Един ден бащата на момчето му казал, че се подготвя за изкачване на най-високия връх на планетата – връх Еверест. След няколко месеца експедицията се състояла и бащата на момчето му донесъл камъче от подножието на Еверест. Той му казал, че много трудно е намерил място, което да не е покрито от лед и сняг, и това камъче е от една вертикална стена, която е трябвало да преодолеят по пътя към върха.

Момчето много харесвало това камъче и непрестанно си играело с него. Един ден изтървало камъчето върху бетонните плочки на детската площадка и камъчето се разцепило. Момчето много се натъжило, но решило да го залепи.  

Когато започнало да разглежда двете половинки, забелязало нещо много странно. Във вътрешността на камъчето имало отпечатък на… змия, но с крака. Змия с крака, и то в подножието на Еверест? Но как е възможно това?

Отишло при баща си и той го посъветвал да занесе камъчето в природонаучния музей, за да го видят там.

Научните работници в музея разгледали камъчето от Еверест и обяснили на момчето, че това е вкаменена останка от змия, която се нарича фосил. Обяснили му, че преди милиони години прародителите на змиите са имали крака.  

Момчето било много заинтригувано от тази история. Научните работници в музея му показали и други фосили от животни и растения. Всеки един от тях имал своя собствена история, която разказвала за древни и пра-древни времена. Защо змиите са “изгубили” краката си в хода на еволюцията? Как се движат без крака?

Автентично оценяване и продукт

Организира се училищно състезание “Изследовател на еволюцията на  влечугите – змиите”.  За да спечелят състезанието, учениците трябва да създат макети, разработени по различни теми. Разработката включва еволюцията, развитието, движенията, растежа, жизнените процеси  и размножаването на влечугите (змиите). 

Учениците работят по групи; всяка група работи в две направления.

Първо направление: Разработва определен модел чрез средствата на изобразителното изкуство и знанията по човекът и природата:

 • еволюция на змиите
 • движението (опорно-двигателна система)
 • развитието  и растежа (дефинира процесите на развитие и растеж)
 • размножаване (описва процесите на размножаване)

Второ направление при автентичното оценяване е прилагането на математическите знания в моделирането и знанията от човекът и природата:

 • Учениците моделират с уравнения с едно неизвестно задачи от движение на различни видове влечуги
 • Учениците пресмятат по групи популациите на различни видове влечуги, използвайки степенуване, и представят получените резултати в табличен вид
 • Резултатите от таблицата представят във вид на графика
 • Създават изображения на различни видове влечуги, като прилагат уменията си да построяват точки спрямо декартовата координатна система в равнината
 • Изработват макет (двуизмерен или триизмерен) на влечуго (сами избират вида влечуго) с помощта на изучените геометрични тела (сами избират геометричните тела, които ще използват)
 • изчисляват площта/обема  на създадения макет

Групата, получила максимален брой точки от журито, печели грамота за “Най-обстоен изследовател на еволюцията и живота на  влечугите-змиите.” 

Продукт

 • макети
 • математически модели
 • презентации

Умения за успех

 • Творческо мислене
 • Работа в екип
 • Инициатива
 • Наблюдение и обследване
 • Креативност
 • Синтез на информация 

Критериална матрица

Защо змията няма крака

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане – запознаване с историята и задаване на Големия въпрос, запознаване с формата на автентичното оценяване

Учителят разказва историята и предизвикателството, след което се преминава към примерни дейности:

Дейност 1:

На учениците се поставя задача да открият информация (видео, статия и т.н.) във връзка с еволюцията на змиите и тяхното устройство, жизнени процеси.

Акцент – кои източници смятаме за достоверни?

Указания:

 • Да използват интернет за търсене на тази информация.
 • Да използват поне три стратегии за търсене на информацията.
 • Да използват ключови думи при търсене.
 • Отговорът им ще бъде достоверен, ако 3 източника го твърдят

Формулиране на хипотеза/Дефиниране на проблем 

РАБОТИ СЕ ПО МЕТОДА НА ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ. НЕ СЕ ФОРМУЛИРА ХИПОТЕЗА.

Формиране на екипи

Учениците се разделят на групи (на случаен принцип или по избор) и работят в този състав до финалното представяне по всички предмети.

работа в екип

Планират изследване – експерименти, наблюдения, проучване на литература, симулации… разпределяне на роли

Дейност 1

Разработва определен модел, чрез средствата на изобразителното изкуство и знанията по човекът и природата:

 • еволюция на змиите
 • движението (опорно-двигателна система)
 • развитието и растежа (дефинира процесите на развитие и растеж)
 • размножаване (описва процесите на размножаване)

Дейност 2

Прилагането на математическите знания в моделирането и знанията от човекът и природата:

 • Учениците моделират с уравнения с едно неизвестно задачи за движение на различни видове влечуги
 • Учениците пресмятат по групи популациите на различни видове влечуги, използвайки степенуването и представят получените резултати в табличен вид
 • Резултатите от таблицата представят във вид на графика
 • Създават изображения на различни видове влечуги, като прилагат уменията си да построяват точки спрямо декартовата координатна система в равнината
 • Изработват макет (двуизмерен или триизмерен) на влечуго (сами избират вида влечуго) с помощта на изучените геометрични тела (сами избират геометричните тела, които ще използват).
 • изчисляват площта/обема  на създадения макет

Съгласуват плана си с учителя и определят ключовите моменти в изследването 

Съгласуват се ключовите моменти:

 • етапи в еволюцията на влечугите
 • вярно и точно  представяне на макети, свързани с анатомията на влечуги/жизнени процеси
 • математическите модели
 • изчисляването на обем/лице
 • използването на математика при популационната екология на влечугите

Провеждат изследването/интервюиране на потенциални ползватели

Дейност 1:

Посещение в природонаучния музей. Дискусия с научни работници и наблюдение на други фосили.

Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

ИТ-Дейност 1:

Създаване на презентация, съдържаща обобщени данни за еволюция, жизнени процеси и устройство на влечугите.

Заключение – дали хипотезата се потвърждава или се отхвърля

Автентично оценяване

Рефлексия на процеса

полезни материали, уроци, добри практики и още

Необходими материали и оборудване

интернет, фосили, цветни моливи, бели листове (милиметрова хартия)

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

Идеите могат да се приложат и при дистанционно обучение, като в този случай трябва да се работи индивидуално по създаването на различните макети, модели и презентации, т.е. груповата работа да се трансформира в индивидуална. Финалното състезание може да се проведе дистанционно в пространство за споделено учене.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню