Защо паякът не залепва за собствената си мрежа?

Клас: 6

Ключови понятия:

движение, сили, жизнени процеси, паяжина, паяк, научен текст

Времетраене:  4 седмици

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Открили сте универсален материал за залепване, който успява да съедини всякакви повърхности с невероятен успех. За съжаление, приложението на универсалното лепило е много трудно, защото то залепва за всички контейнери, в които се съхранява, както и към всички инструменти, с които се нанася. Досещате се, че в природата има пример за решение на този проблем: паяците не залепват за мрежата, която плетат, за разлика от другите същества и предмети, до които тя се докосне. Ако откриете как успяват, ще можете да приложите същия принцип, за да решите своя проблем.

Защо паяците не залепват към собствената си мрежа?

Учениците ще ловят паяци и ще им създадат домове (кутии), в които да ги поставят. Те трябва да измислят решение, което да осигури възможности за наблюдението му, но и съхранението/задържането му в кутията. Освен това ще полагат грижи за тях, ще правят различни експерименти, за да дадат отговори на различни научни въпроси, и ще създадат свой макет на  паяжина.

Автентично оценяване и продукт

Учениците ще създадат:

 • кутия-дом на паяк.
 • сайт (чрез  Google sites) с научна насоченост, в който ще имат рубрика на класа, посветена на паяка. В нея ще публикуват различни материали, показващи изследвания за жизнените му  процеси и мрежата му като феномен
 • презентация, съдържаща обобщени данни за паяжината на паяка – снимки на паяците от кутиите, от реалните паяжини, от интернет

Учениците ще провеждат експерименти, свързани с жизнени процеси, натиск и налягане, използвайки собствени средства (макет на паяжина, кутия-дом с истински паяк, бележки с анализи, проучвания и т.н.).

Учениците правят  и различни изчисления, използвайки формули за натиск и налягане.

Продукт

 • кутия-дом на паяк.
 • сайт 
 • презентация
 • бележки с анализи, проучвания и т.н.
 • математически изчисления за натиск и налягане.

Умения за успех

 • научна грамотност
 • анализ на информация
 • креативност
 • работа в екип

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане – запознаване с историята и задаване на Големия въпрос, запознаване с формата на автентичното оценяване

Учителят разказва историята и предизвикателството, след което се преминава към примерни дейноти:

БЕЛ-Дейност 1 

Работа с научни текстове. 

Класът се разделя на групи. Всяка група има за задача да извлече, подбере и синтезира информация за паяка от предоставения за работа текст (напр.: описание на паяка – физически характеристики, анатомично устройство, дихателна система и т.н.;  начин на живот; паяците и човекът – храна, паяжина и т.н.).

На всяка от групите се поставя домашна работа – да се открие допълнителна информация по темата от научния текст, който им се е паднал. Учениците имат 5 минути да разпределят/планират работата си.

ИИ-Дейност 1:

Създаване на кутия-дом на паяк.

Учениците трябва да проявят креативност при създаването ѝ (трябва да измислят решение, което да осигури възможности за наблюдението му, но и съхранението/задържането му в кутията: кутия от обувки с фолио отгоре; буркан с капачка с дупчици, и т.н.). 

Изискване:

Класът трябва да създаде 2 кутии с различни размери (наблюдение в часовете по математика и измервания).

Формулиране на хипотеза/Дефиниране на проблем 

ЧП-Дейност 1:

“На лов за паяци”

Учениците имат открит урок сред природата и имат за задача да открият и изберат два паяка, които да поставят в изработените от тях кутии в часовете по ИИ).

Описват от наблюдението си строежа на тялото на тези организми (отдели на тялото, брой крака), жизнени процеси. 

Провеждат дискусия относно начина на хранене, дишане и размножаване. В ХОДА НА ДИСКУСИИТЕ СЕ ФОРМУЛИРАТ ХИПОТЕЗИТЕ.

Формиране на екипи

Учениците се разделят на групи (на случаен принцип или по избор) и работят в този състав до финалното представяне по всички предмети.

 https://prepodavame.bg/umenia/rabota-v-ekip/

Планират изследване – експерименти, наблюдения, проучване на литература, симулации… разпределяне на роли

ЧП-Дейност 2:

Проследява и наблюдава движенията на паяк (в кутията-дом на паяк, която са създали в часовете по ИИ).

Акцент – жизнени процеси на паяка.

ЧП-Дейност 3:

Създава дневник, в който описва жизнените процеси на паяка, хода на движенията (откъде тръгва, от центъра или периферията). Помощен инструмент при работа – кутията-дом на паяк.

ЧП-Дейност 4:

Провежда експерименти за действие на различни по вид сили. 

Учениците използват в експериментите си кутията-дом на паяка, поставяйки различни по вид, тежест и т.н. предмети, за да се провери здравината на паяжината, за да се докаже, че други неща полепват по нея, а паякът не.

ЧП-Дейност 5:

Използват макета, създаден в часовете по ИИ, за да покажат знания на тема натиск и налягане при твърди тела, газове и течност (за пресмятане на тези величини използват знания от математиката).

Математика-Дейност 1:

Ученикът ще:

 • Разпознава фигурите, които описва паякът със своята паяжина
 • Прави разлика между нишка и паяжина
 • Пресмята колко е един разкрач
 • Определя вида на получения многоъгълник
 • Пресмята общата дължина на нишката в паяжината, заснета на снимка, и го изразява в мащаб

Математика-Дейност 2:

Учениците извършват различни  изчисления, за да отговорят на въпроса: Има ли зависимост между скоростта на изплитане на паяжината и големината на пространството, в което се намира паякът.

Математика-Дейност 3:

Учениците правят и различни изчисления, използвайки формули за натиск и налягане.

ИТ-Дейност 2:

На учениците се поставя задача да открият информация (видео, статия и т.н.) за най-голямата паяжина, наблюдавана в света. 

Акцент – кои източници смятаме за достоверни?

Указания:

 • Да използват интернет за търсене на тази информация
 • Да използват поне три стратегии за търсене на информацията
 • Да използват ключови думи при търсене
 • Отговорът им ще бъде достоверен, ако 3 източника го твърдят

Рефлексия и мотивация за участие в съставяне на отговор на научен въпрос – “Защо паякът не залепва за собствената си мрежа“.

ИТ-Дейност 3:

Търсене на видове паяжини във виртуалното пространство, съхранение на събраната информация (снимков материал + статия) в папка. Впоследствие ще бъде обработено и качено в рубриката на класа.

Съгласуват плана си с учителя и определят ключовите моменти в изследването 

БЕЛ-Дейност 2: (2 учебни часа).

Създаване на собствен научен текст описание на база събраната информация, който да бъде поместен в рубриката на класа за паяка. 

Всяка група се придържа към следните указания:

 • Обмяна на намерената допълнителна информация
 • Синтез и обобщение по темата
 • Планиране на научния текст описание
 • Структуриране на научния текст описание
 • Създаване на научния текст описание
 • Графично оформяне на научния текст описание
 • Редактиране на научния текст описание

БЕЛ-Дейност 3: (2 учебни часа)

Създаване на текст разсъждение, който да бъде поместен в рубриката на класа за паяка. 

Всички ученици използват дневниците си със записки от наблюденията в часовете по ЧП – дейност 1 и 2.

В началото класът работи заедно, като се съобразяват със следните указания:

 • Обмяна на информация по темата(всеки ученик споделя най-значимата/ите си записка/и от личния си дневник с класа)
 • Синтез и обобщение по темата (на голям картон/ лепящи листчета се записват всички идеи)
 • Изготвяне на план на текст разсъждение
 • Избор на заглавие на текста

Класът се разделя на групи, като на всяка се поставя задача да създаде определен елемент от структурата на текст разсъждение (увод, теза, изложение, заключение, аргументи по избраната тема – заглавие). След като групите са готови, учениците се заемат със структуриране на текст разсъждение (сглобяват създаденото от групите) и анализ на получения сглобен текст. Следва същинско създаване, графично оформяне и редактиране, преди окончателното финализиране.

БЕЛ-Дейност 4:

Създаване на кратки текстове, които да бъдат поместени  в рубриката на класа за паяка (описание/повествование/разсъждение върху експериментите от часовете по ЧП, от дейностите по ИИ и ИТ).

БЕЛ-Дейност 5:

Дискусия на тема: “Защо паякът не залепва за собствената си мрежа?” (устен отговор на научния въпрос).

Учениците трябва да дискутират по темата, но и да си записват в дневниците си интересни факти и твърдения, които са чули. Те ще са им необходими впоследствие, при анкетиране в сайта на класа.

Провеждат изследването/интервюиране на потенциални ползватели

ИТ-Дейност 4:

Заснемане с цифров фотоапарат на паяжини в населеното място, където живеят учениците. Прехвърляне на графичните изображения на твърдия диск на компютъра и обработка на изображенията. (кадрите трябва да бъдат реални, а не от интернет) – сравнение и аналогия с видовете паяжини, които съществуват (откритите в интернет и реалните).

Запис на сравненията в бележника с обобщени данни.

Заснемане на експериментите, наблюденията и макета в часовете по ЧП и ИИ. 

Впоследствие всичко ще бъде обработено и качено в рубриката на класа.

 

ИТ-Дейност 6: Учениците периодично допълват рубриката на класа при различните дейности от часовете по ЧП, БЕЛ, ИИ и ИТ. 

ИТ-Дейност 7: 

Всички екипи/класове, разработили рубрики, имат обща извънкласна среща, в която трябва да изготвят онлайн анкета (чрез Google forms) на тема “Знаете ли защо паякът не залепва за собствената си мрежа?”. Те трябва да я изпратят към цялата училищна общност, последвана от провокацията: “Ако искате да разберете защо, посетете нашия сайт и разгледайте рубриките, посветени на паяка”.  

Бележка: В анкетата трябва да се съдържат разнородни въпроси за паяка, неговите жизнени процеси, паяжина и др., а последният да бъде “Защо паякът не залепва за собствената си мрежа?”. В края на анкетата трябва да поместят провокацията със сайта и рубриките за него.

Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

ИТ-Дейност 1: 

Създаване на собствен сайт чрез Google sites с научна насоченост и рубрика на класа, посветена на паяка.

ИТ-Дейност 5:

Създаване на презентация, съдържаща обобщени данни за паяжината на паяка – снимки на паяците от кутиите, от реалните паяжини, от интернет – акцент проследяване и сравнение. В последствие ще бъде обработено и качено в рубриката на класа.

Заключение – дали хипотезата се потвърждава или се отхвърля

Автентично оценяване

Рефлексия на процеса

https://prepodavame.bg/

Необходими материали и оборудване

Ентомологично сакче за ловене на насекоми, различни кутии (дом на паяка), конци, прежда, дребни и леки предмети за изпробване здравината на паяжина.

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

Всички идеи могат да се приложат и при дистанционно обучение. Откритият урок сред природата може да бъде заменен с търсене на подходящи видеоклипове за живота на паяците в природата, или ученикът да направи самостоятелно проучване сред природата с помощта на родителите си.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню