Защо трябва да бъдем грижовни към природата?

Клас: 7

Ключови понятия:

биоразнообразие, устойчиво развитие, опазване, защитена среда, природни обекти, научен текст, теза, аргументи, отговор на научен въпрос, дискусия, публично общуване, достоверни информационни източници

Времетраене: 4 седмици

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

По последни данни от изследвания на група учени, занимаващи се с благосъстоянието на човечеството, след около 50 години гледането на програми за диви животни онлайн или по телевизията ще замести директното изживяване в природата. Вече няма да е нужно да ходим на сафари, в тропическите гори на Амазонка или в Големия каньон, за да бъдем сред природата. Според тях седем от десет души са признали, че губят връзка с природата и изобщо нямат нужда от нея, а над една трета от родителите не могат да научат собствените си деца да прекарват достатъчно време сред природата. В коментарите на хората от различни части на света по темата се вижда, че някои приемат новината като предупреждение за предстояща световна война, други – като страшна пандемия, а трети – като бавно самоунищожение на човечеството. Трябва ли да се страхуваме? Истинска заплаха ли е това? Можем ли да се предпазим? Как?

Автентично оценяване и продукт

Учениците участват в дискусия на тема: Защо трябва да бъдем грижовни към природата?

 1. Представяне на теза по темата
 2. Представяне на доказателствен материал, подкрепящ тезата (личните им наблюдения от дома до училище)
 3. Демонстрация на експеримент, доказващ твърдение

Всеки клас има точно определено време за представяне. Останалите класове наблюдават, след което имат 5 минути за задаване на въпроси към представящия се клас. Водят се бележки. 

Събитието ще има водещ, който ще определя ритъма и посоката на събитието, а учителите ще подкрепят класовете при възникнали затруднения. 

Финал на дискусията с рефлексия: Учителите стават водещи, а учениците отговарят на техни въпроси:

 • Как се чувстваше през различните етапи на работа?
 • Трудно ли ти беше да изградиш мнение/теза по темата?
 • Каква емоция изпита при събиране на информацията?
 • Чувстваше ли се уверен? (аналогична трудност)
 • В коя част от дейността се чувстваше най-уверен? (аналогична трудност)
 • Смяташ ли наистина, че трябва да бъдеш грижовен към природата?
 • Беше ли по-малко такъв, преди да се включиш в тази изследователска задача?
 • Какво е това, което ще вземеш за себе си от дискусията днес и то ще ти помогне да бъдеш по-грижовен към природата? 
 1. Учениците съпреживяват и рефлектират чрез кратко грабващо видео, което привлича вниманието на всички, провокира ги да разсъждават  върху въпроса “Защо трябва да бъдем грижовни към природата?” Провеждат анализ и правят коментар върху думите от “Малкият принц”(Антоан дьо Сент Екзюпери): “Въпрос на дисциплина….Когато сутрин се погрижиш за себе си, трябва старателно да се погрижиш и за планетата.”
 1. Учениците ще търсят и извличат информация за биоразнообразие, защитена среда, природни обекти, процеси, променящи околната среда, изследват биоразнообразието

      3. Учениците създават и представят своя защитна теза в отговор на въпроса: Защо трябва да бъдем грижовни към природата?

Всеки клас ще подготви малък екип, който да има готовност да се аргументира и да покаже знания за климат, околна среда, температура на Земята и т.н. 

 1. Учениците представят събран доказателствен материал, подкрепящ тезата (личните им наблюдения от дома до училище)
 2. Провеждат експеримент, доказващ твърдение. Важно е учениците да съберат доказателствен материал, даващ отговор на въпроса: Кой е най-силният/ изразителният опит за демонстриране на влияние върху природата, натрупване на негативни последици за околната среда, намаляване на биоразнообразието на организмите, и защо?

Умения за успех

 • умения за сътрудничество 
 • комуникационни умения
 • критично мислене

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане – запознаване с историята и задаване на Големия въпрос, запознаване с формата на автентичното оценяване

Учениците гледат кратко грабващо видео, свързано с резултата от въздействието на човека върху околната среда.

Следва рефлексия за това как се чувстват след това, което са видели във видеото.

Формулиране на хипотеза/Дефиниране на проблем 

Дискусия на тема “Имаме ли основание, като част от планетата, да се срамуваме от това, което наблюдаваме (учениците обсъждат същността на устойчивото развитие).

Формиране на екипи

Учениците се разделят на групи (на случаен принцип или по избор) и работят в този състав до финалното представяне по всички предмети.

 Учениците имат предварително поставена задача да прочетат книгата “Защо е важно да се грижа за природата” (изд. ФЮТ)

Всяка от групите има задача да извлече, подбере и обобщи информация от отделна глава от книгата “Защо е важно да се грижа за природата” (кризата с изкопаемите горива, парниковия ефект, пестенето на енергия и „зелените алтернативи“, замърсяването на въздуха, боклука, водата, химикалите, храната на хората, живота на останалите живи същества на Земята). 

Указания към групите:

 • Да се определи темата
 • Да се открият ключовите думи
 • Да се посочи описаният в текста проблем
 • Да се състави план, който описва основните акценти от темата, застъпени в текста: проблем – важност за човечеството – решение.

Подготовка за представяне на проблема пред класа (вземане на решения и разпределяне на роли в групата).

Планират изследване – експерименти, наблюдения, проучване на литература, симулации… разпределяне на роли

 • Учениците работят по груповите задачи от книгата “Защо е важно да се грижа за природата” (изд. ФЮТ)
 • Учениците търсят информация в интернет за биоразнообразие, защитена среда, природни обекти, процеси, променящи околната среда
 • Представят в групи  кратко проучване на допълнителни източници за защитените природни обекти и защо е важно да се отнасяме грижовно към природата

Провеждане на експерименти

Учениците провеждат демонстрация на различни експерименти. Например:

 • доказващ парниковия ефект
 • доказващ наличие на въглероден диоксид 
 • доказващ влияние на киселинни дъждове

Важно е учениците да съберат доказателствен материал, даващ отговор на въпроса: Кой е най-силният/изразителният опит за демонстриране на влияние върху природата, натрупване на негативни последици за околната среда, намаляване на биоразнообразието на организмите, и защо?

Учениците документират замърсявания в природата и нарушения в естествената природна среда, които виждат по пътя си от дома до училище за определен период (снимков материал, видео, бележки).

Съгласуват плана си с учителя и определят ключовите моменти в изследването 

 • Работа с ресурс за замърсяването
 • Дискусия, пораждаща въпроси за биоразнообразие, защитена среда, природни обекти, процеси, променящи околната среда
 • Провежда се дискусия и демонстрация от страна на учителя за различни начини и техники на документиране (акцент – надеждно устройство, качество на снимков материал, фокус и др.) – през първата част на учебния час
 • Нагледни материали – учителят демонстрира устройства за заснемане, качествено направени снимки и информацията, която се извлича от тях /възможна е демонстрация на открито в двора на училището/

Указания:

 • При документирането на замърсяванията и нарушенията в естествената природна среда, учениците не трябва да заснемат лица, за да не нарушават правата им.
 • Фокусът трябва да бъде вредата, която се нанася върху околната среда от човека
 • Беседа на тема “Защо трябва да се грижа за природата”
 • Часът предполага активно участие на учениците
 • Учителят задава въпроси, с които да ги провокира да изкажат ясно оформена теза/ аргументираното си мнение по темата 
 • Фокус – провокации, изискващи оспорване на мнение, различно от нашето, но чрез проява на толерантност и учтивост към събеседниците

Подготовка за участие в дискусия на тема “Защо трябва да бъдем грижовни към природата?”

Учениците се подготвят за устен отговор на житейски въпрос. Взимат се общи решения, разпределят се роли, набелязват се идеи, оформя се теза, подготвят се аргументи и т.н. 

Провеждат изследването/интервюиране на потенциални ползватели

Професия “Биолог”, професия “Еколог”, Професия Природозащитник”, Професия “Лесничей”

Акцент: 

 • опазване и защита на природата
 • ползи
 • екологично равновесие
 • мисия “Зелени патрули”

На финала на учениците се поставя самостоятелна задача да подкрепят мисията на “Зелените патрули”. Трябва да документират замърсяването в природата и нарушенията в естествената природна среда, които виждат по пътя си от дома до училище за определен период (снимков материал, видео, бележки).

Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

Устно представяне на групите пред класа по проблеми за кризата с изкопаемите горива, парниковия ефект, пестенето на енергия и „зелените алтернативи“, замърсяването на въздуха, боклука, водата, химикалите, храната на хората, живота на останалите живи същества на Земята; рефлексия от участниците.

Всеки екип представя пред класа проблем, застъпен и описан в книгата “Защо трябва да се грижа за природата” /изд.”ФЮТ” (фокус – проблем – важност за човечеството – решение). Останалите участници дават задължително обратна връзка за представянето, задавайки въпроси на база прочетеното от тях. Очакванията са всички ученици, след като вече са прочели цялата книга, да са си изградили мнение за твърденията в нея, възможните решения и ползите за човечеството и освен оценка на работата на екипа, да се получи и ползотворна дискусия върху самото четиво. 

Представянето на групата се счита за успешно, ако тя успее да представи вярно проблема (според книгата) и отговаря аргументирано на всички появили се въпроси и казуси.

Учениците ще синтезират и обобщят доказателствения материал от замърсяването в природата и нарушенията в естествената природна среда, които са установили по пътя си от дома до училище за определен период (снимков материал, видео, бележки) – личен избор за представяне /презентация, видео, плакати и т.н.

 • Заключение – дали хипотезата се потвърждава или се отхвърля
 • Автентично оценяване
 • Рефлексия на процеса

Финал на дискусията с рефлексия:

Учителите стават водещи, а учениците отговарят на техни въпроси:

 • Как се чувстваше през различните етапи на работа?
 • Трудно ли ти беше да изградиш мнение/теза по темата?
 • Каква емоция изпита при събиране на информацията?
 • Чувстваше ли се уверен? (аналогично трудност)
 • В коя част от дейността се чувстваше най-уверен? (аналогична трудност)
 • Смяташ ли наистина, че трябва да бъдеш грижовен към природата?
 • Беше ли по-малко такъв, преди да се включиш в тази изследователска задача?
 • Какво е това, което ще вземеш за себе си от дискусията днес и то ще ти помогне да бъдеш по-грижовен към природата ? 

Необходими материали и оборудване

за учителя: устройство за споделяне на видеа и научни и ресурсни материали

за учениците: смарт устройство с камера и достъп до интернет, две големи чаши или пластмасови съдове, кубчета лед, 2 термометъра, тънко полиетиленово фолио или целофан, две лампи с еднаква мощност, оцет, сода бикарбонат, достъп до книгата “Защо трябва да се грижа за природата” (изд.”ФЮТ”)

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

Темата е напълно съвместима и изпълнима и при дистанционно обучение.

Идеи

Финалът на събитието може да продължи със: Създаване на инициатива за училищна кампания: “Да облагородим училищния двор за един ден” (акцент – учениците сами да го пожелаят). 

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню