Каква е връзката между глобалното затопляне и човешката дейност?

Клас: 6

Ключови понятия:

ЧП: замърсители, парников ефект, озонова „дупка“, киселинен дъжд, парникови газове

АЕ: лексика за природата и околната среда; повелително наклонение, конструкции за изразяване на заповед, забрана и съвет

М: средноаритметично, систематично събиране, организиране и описване на данни; представяне, разчитане и интерпретиране на информация чрез текст, графика, таблица или диаграма

БЕ: научен текст, термини, теза, аргумент, отговор на научен въпрос, дискусия, публично общуване

ТП: схема, макет, опростена конструкция

ИТ: презентация, видеопродукт, графичен и текстов обект, звуков и анимационен ефект, рамка, избор и ориентация на текст в клетка

 

Времетраене:  4 седмици

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Сюжет 1: Хората са заразени от вируса на мързела – следващата пандемия, която грози човечеството ни. Мързи ги да готвят, да излизат, да пътуват, да обработват земята, да ходят на работа… За щастие, има роботи, които извършват основните дейности, които все още поддържат живота на хората. Но докога?

Имате важна мисия! Помогнете им!

 • Как мързелът променя климата, животните, растенията и цялостния живот на Земята?  
 • Как ще изглежда светът? Покажете как ще изглежда светът около вас. Какъв ще е климатът? 
 • Опишете мястото, където живеете. Как ще му се отрази мързелът?
 • Как ще изглежда вашето населено място и светът, ако този вирус ви зарази, и ако не е успял? 
 • Ти в кой от световете предпочиташ да живееш?

Сюжет 2: Призивите за спасяване на света най-сетне са приети сериозно от човечеството и са взети важни мерки. Въглеродните емисии са намалели наполовина. Всичкият боклук, който хората произвеждат, се рециклира и от него се произвеждат продукти, които заместват изчерпващото използване на природни ресурси. 

Вие сте автори на документални филми и създавате филм за това как е протекъл процесът. Какво са направили хората в различните части на света, за да стигнат дотук? Кои са били най-големите предизвикателства и как са ги разрешили? Трябвало ли е да се вземат принудителни мерки, или е било лесно да се повиши осъзнатостта на хората? Кои мерки са действали най-добре?

Автентично оценяване и продукт

Учениците създават макет, показващ как ще изглежда населеното им  място и светът, ако вирусът на мързела ги зарази, или ако не е успял. Изготвят и презентация/видео (документален филм). Всички екипи представят продуктите си пред училищната общност. Накрая най-добрият продукт  ще вземе участие в конференция на Световната младежка организация “Green Kids Patrul” за опазване на околната среда.

Продукти:

 • макет
 • документален филм

Умения за успех

 • Работа в екип
 • Презентационни умения
 • Изграждане на гражданско и личностно самосъзнание

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане – запознаване с историята и задаване на Големия въпрос, запознаване с формата на автентичното оценяване

Формулиране на хипотеза/Дефиниране на проблем

Учителят пуска на учениците видео. Разказва им , че поколения наред хората са живели, без да има нужда от управление на водните ресурси на планетата, но днес положението е по-различно. Всеки трети човек изпитва недостиг на вода, като според ООН до средата на XXI в. вече ще бъде всеки втори. Много хора по света вече се изправят пред този нов проблем, чието решаване става все по-належащо. Възможно ли е да спасим планетата си? Как? Кой носи отговорност? Какви са последиците? Опасни ли са? Как да ги променим? Има ли човекът голямо екологично влияние в днешно време? 

Формиране на екипи

Планират изследване – експерименти, наблюдения, проучване на литература, симулации… разпределяне на роли:

 • задача: Учениците трябва да следят нивата на фините прахови частици във въздуха на град София през зимните месеци (ноември, декември и януари) и да ги сравнят със стойностите в други европейски столици. 

Съгласуват плана си с учителя и определят ключовите моменти в изследването 

 • Изясняване на значенията на ключовите думи и понятия в поставения въпрос: “глобално затопляне”, “човешка дейност” (дискусия по групи, работа с речник, онагледяване с примери)
 • Учениците свързват основните замърсители на околната среда (серен диоксид, въглероден оксид, въглероден диоксид) с човешката дейност и с конкретни екологични проблеми (киселинен дъжд, парников ефект, озонова „дупка“).
 • Учениците представят бележник със записки на групата, в който са вписани бележки за всички техни открития, изводи и т.н. В него са събирани и доказателства за човешка дейност (нередности), които откриват по маршрута от домовете им до училище и обратно (показват и снимков материал).
 • Провеждат изследването/интервюиране на потенциални ползватели
 • Учениците търсят, извличат, подбират и синтезират информация от урочна статия, научен текст, електронен носител за последствията от дейността на човека върху околната среда и здравето на човека. (Причини за изменението на климата; Климатичните промени в числа; Документален филм)
 • Учениците си водят бележник, в който вписват бележки за всички свои открития, изводи и т.н. В него събират и доказателства за човешка дейност (нередности), която откриват по маршрута от домовете си до училище и обратно (събират и снимков материал).
 • Учениците провеждат дискусия по групи с опорни въпроси:
  Как мързелът променя климата, животните, растенията и цялостния живот на Земята?
  – Как ще изглежда светът? Помислете как ще изглежда светът около вас? Какъв ще е климатът?
  – Опишете мястото, където живеете. Как ще му се отрази мързелът?
  – Как ще изглежда вашето населено място и светът, ако този вирус ви зарази, и ако не е успял?
  – Ти в кой от световете предпочиташ да живееш?

Учениците стигат сами до изводите за влиянието на човешката дейност и последствията за глобалното затопляне; предлагат свои решения на проблема за замърсяването.)

Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

 • Резултатите от изследванията на учениците и записките от бележника на групата се вписват в таблица и се представят във вид на графика и диаграма.
 • Учениците описват въздействието на някои вещества върху околната среда и здравето на човека.
 • Учениците създават отговор на научен въпрос: Каква е връзката между глобалното затопляне и човешката дейност, който да им служи като основа при сценария на документалния филм/презентацията.
 • Учениците изработват макет, показващ как ще изглежда населеното им място и светът, ако вирусът на мързела ги зарази и/или ако не е успял.
 • Заключение – дали хипотезата се потвърждава или се отхвърля 
 • Учениците предлагат свои решения на проблема за замърсяването в презентация/документален филм, изготвени от отделните екипи
 • Автентично оценяване
 • Рефлексия на процеса

Необходими материали и оборудване

 • компютър/смарт устройство за учениците и достъп до интернет
 • бележник и химикали, фотоапарат или смарт устройство с камера за учениците
 • българо-английски тълковен речник за учениците
 • компютър, проектор, достъп до интернет и достъп до ресурси по темата за учителите – видеа, научни статии, изображения на природни катаклизми и т.н.
 • кутии/кашони, бои, четки, лепило, цветна хартия, памук и т.н.за изработка на макет – тук въображението и креативността на учениците за определящи 

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

Всички, предвидени дейности могат да бъдат проведени, както присъствено, така и дистанционно и хибридно. Учениците могат да работят по групи, например в Meet и могат да представят във видео връзка презентациите/ документалните си филми.  

Търсенето и синтезирането на информация и при присъствено, и при онлайн, и при хибридно обучение, е свързано с работа с интернет, което не би следвало да представлява трудност. Единственото затруднение, което би могло да възникне, идва от невъзможността на някои платформи да позволяват съвместна работа онлайн (Mural не позволява съвместна работа през телефон). Изработката на макета, показващ как ще изглежда населеното им  място и светът, ако вирусът на мързела ги зарази и/или ако не е успял, може да бъде преразпределена на елементи между участниците в групата, като за целта всеки изработва по нещо, снима и всички снимки накрая се сглобяват в общ колаж, чрез който да се получи цялостна визия на избраното от тях място. 

Идеи: 

Материалите от конференцията да бъдат публично достъпни за обществеността на сайта на училището и на фейсбук страницата. 

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню