Какво ще се случи на Земята, ако процесът на фотосинтеза спре да действа?

Клас: 5

Ключови понятия:

жизнен процес, хранене, фотосинтеза, енергия, атмосфера, кислород, въглероден диоксид, азот

Времетраене: 3 седмици

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Международната космическа станция изпраща данни за космическо тяло B6H9-21, което се очаква да премине край Земята след няколко месеца. Докато космическите агенции по света усилено пресмятат рисковете за нашата планета от засенчване на слънчевата светлина или разграждане на молекулата на хлорофила, правителствата се готвят с мерки, с които да предпазят населението и икономиката. ООФ (OUP) обявява конкурс за специалисти от всички научни области, които да разработят спасителен план. Спасителният план трябва ясно да формулира какви са вероятните последствия от заплахата (екологични, медицински, икономически, социални и културни) и да предлага конкретни мерки, които адресират тези последствия. Последствията и мерките трябва да бъдат обосновани чрез собствени изследвания, експерименти, проучвания и данни от достоверни източници. Всички предложени планове ще участват в обществено обсъждане, за което авторите трябва да подготвят кратко представяне и да имат готовност да отговарят аргументирано на въпросите на обществото и представителите на ООФ.

Критериалната матрица трябва да включва:

 • изискване за работа с данни (математика) и мерни единици (математика), за да се уверим, че ще покрият тези стандарти

Ще се замисля какво ще стане, ако слънцето изчезне внезапно, мога ли да живея без него. А какво ще стане със света без растенията? Ще създам модел на лист на растение и ще извлека пигменти чрез експерименти от фотосинтезиращи листа и ще разбера повече за ролята на хлорофила във фотосинтезата. Ще създам таблици и схеми, с които да анализирам и систематизирам получените от експеримента данни,  свързани с процеса фотосинтеза, с които да докажа ролята ѝ за живота на Земята.  Ще създам фантастичен разказ за бъдещето на тема “Как би изглеждала Земята в свят без растения – свят без фотосинтеза?”. Моят разказ ще бъде включен в дни, посветени на четенето по случай Деня на Земята, чрез който ще предам знание на по-малките ученици.

Автентично оценяване и продукт

продукт – фантастичен разказ

В дни, посветени на Деня на Земята, с цел насърчаване и повишаване грамотността на учениците, ще се състои кръгла маса, на която петокласниците да представят своето лично творчество пред по-малки ученици на тема “Как би изглеждала Земята в свят без растения – свят без фотосинтеза?”.   Всеки ученик ще прочете своя фантастичен разказ и ще даде възможности за дебат върху получените данни от проведените изследвания и изводите,  до които е достигнал, като по този начин ще предаде знание на по-малките за ролята на фотосинтезата.

Умения за успех

 • умения за учене
 • критично мислене
 • комуникационни умения
 • умения за сътрудничество

Критериална матрицa

фотосинтеза

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане – запознаване с историята и задаване на Големия въпрос, запознаване с формата на автентичното оценяване

Формулиране на хипотеза/Дефиниране на проблем

Дейност

Учениците провеждат дискусия по въпроса:

Какво ще стане, ако Слънцето изчезне внезапно? За кой жизнен процес то е необходим фактор? 

Идея за експеримент

Формиране на екипи

Планират изследване – експерименти, наблюдения, проучване на литература, симулации… разпределяне на роли

Дейност:

Създават таблица с:

 • необходими условия 
 • необходими вещества за протичане
 • продукти на фотосинтезата

Дейност експеримент:

Прилагат алгоритъм за извличане (изолиране) на растителни пигменти от фотосинтезиращи листа – получаване на суров спиртен извлек (стриване в хаванче на листа и добавяне на алкохол, филтриране на получения извлек през сух филтър в колба), който ще използват в задачи за:

 • доказване на оптичните свойства на хлорофила
 • разделяне на пигментите на зеления лист чрез демонстриране на разтворимостта им в органични разтворители и абсорбцията им върху хартия и твърд адсорбент-калциев карбонат

Съгласуват плана си с учителя и определят ключовите моменти в изследването 

Дейност 1:

 • Учениците създават текст – описание на тема “фотосинтеза”
 • Представяне, дискусия, оценка и допълнения към ученическите текстове
 • Brainstorming – изготвяне на мисловни карти на тема фотосинтеза (всичко, което асоциират с процеса на фотосинтеза, и какво би се случило, ако той спре)

Дейност 2:

Дискусия – устни отговори на въпроси (ученически твърдения):

 • Мога ли да живея в свят без фотосинтеза?
 • Какво ще стане, ако слънчевата светлина на Земята е засенчена? Какви реакции ще предизвика това? 
 • Какво би се случило с живота в морето?
 • Фокус: възможност учениците да посочат три въпроса в същата тематика, които ги вълнуват в тяхното ежедневие

Дейност 3:

Съставяне на отговор на житейски въпрос: Какво ще се случи на Земята, ако процесът на фотосинтеза спре да работи?

Учениците продължават работа по групи, следвайки следните стъпки:

 • Ориентирам се   ->  мисля  ->  формулирам  ->  записвам  ->  обмислям  ->  изготвям план  ->  съставям отговор  ->  представям
 • Избор на цел (да анализират необходимостта от фотосинтезата; да убедят останалите, че фотосинтезата е от огромно значение; да докажат, че човекът (и др.) не може без нея)
 • Основно твърдение = пряк отговор на поставе ния въпрос (в едно изречение)
 • Доказване на основното твърдение = чрез размисли, факти, коментари и примери в подкрепа на твърдението
 • Постройка на текста – въвеждащо изречение -> основно твърдение -> доказателства към основното твърдение -> обобщаващо изречение.

Провеждат изследването/интервюиране на потенциални ползватели

Дейност:

Рисуват схема на процеса.

Означава със стрелки посоката на движение на веществата.

Създава модел на лист на растенията и ролята им за фотосинтезата

Дейност :

Представяне по групи на отговор на житейски въпрос: Какво ще се случи на Земята, ако процесът на фотосинтеза спре да работи?

Фокус при оценките от останалите участници:

 • Каква е целта на автора?
 • Според автора на текста, какво ще се случи на Земята, ако процесът на фотосинтеза спре да действа? 
 • Кое е основното твърдение?
 • Предимства/недостатъци
 • Откриване на ключови думи – във въпроса, в основното твърдение, в целия текст

Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

Дейност:

Гледат видеото и на база на предоставената в него информация правят изчисления и анализ на данни, свързани с процеса фотосинтеза

 https://www.youtube.com/watch?v=PDHDTI_HrBI

Заключение – дали хипотезата се потвърждава или се отхвърля 

Автентично оценяване

Рефлексия на процеса

https://bg.fehrplays.com/obrazovanie/85761-znachenie-fotosinteza-dlya-suschestvovaniya-zhizni-na-zemle.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=-amxY6yh0gw

Необходими материали и оборудване

Хартиен филтър, черна хартия, лампа, листа от мушкато или други меки млади листа, етилов алкохол, хаванче, епруветки, колби, стъклени фунийки, кварцов пясък

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

При дистанционна или хибридна форма на обучение, учениците ще са възпрепятствани да работят по групи във всеки един етап от изпълнението на задачата. Те ще трябва да проведат експеримента индивидуално, в домашни условия.  Финалното представяне на фантастичните разкази може да се осъществи в онлайн среща.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню