Как можем да променим дизайна и материалите на опаковките, за да ги направим по-екологични?

Клас: 5

Ключови понятия: вещества, свойства, замърсители, околна среда, здраве, екология, дизайн, текстът като средство за общуване, речев етикет, публично общуване, продукт, материал, скица, чертеж


Времетраене:
4 седмици

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

В днешно време е важно да мислим за природата. За да се грижим добре за нея, трябва първо да я опознаем.

Истинското гражданско общество се състои от хора с чувството за отговорност един друг, със съзнателно отношение към живота и към природата. Днес до голяма степен всичко това се свързва с екологичното образование. Знаете ли, че то не се свежда само до гръмки речи за околната среда? “Дела трябват, а не думи”, както е казал Левски.

Замисляли ли сте се дали животът на даден обект наистина свършва, когато неговата “мисия” приключи, или може да продължи в друга форма? 

 За да откриете отговори на тези и други въпроси, ви отправям предизвикателство: участие в конкурса “Екология през очите на децата”. За целта вие ще създадете екологична игра, която ще съдържа карти с различни казуси и възможни решения за тях; своя еко опаковка на храната, която консумирате за обяд, и рекламно видео на класа, в което ще представите своите екологични опаковки – собствено производство. 

През следващите четири седмици ще преминете през различни стъпки, за да осъзнаете ролята на потребителските предпочитания за състоянието на околната среда, и ще проследите отрицателните последици за човека и околната среда, породени от консуматорския начин на живот. В хода на работата ще си изградите устойчивост спрямо рекламните послания и критично отношение към информацията върху етикетите.  

Готови ли сте да се погрижим за природата заедно?

Автентично оценяване и продукт

На финалното представяне се провеждат екологични игри в обща среща на всички 5. класове под надслов “Да потърсим най-доброто решение, в които: 

 • игрите представят различни казуси на тема екологични опаковки, а участниците предлагат възможни варианти на решения за разрешаването им
 • всеки клас демонстрира своята игра, а в нея участват останалите класове 
 • картите се избират на случаен принцип; решението по казуса им трябва да бъде аргументирано и да води до пълноценен отговор
 • след всеки даден отговор демонстриращият клас трябва да потвърди дали той е правилен или не, като за целта покаже и своето решение като обратна връзка

Срещата завършва с демонстрации на създадените рекламни клипове на еко опаковки и рефлексия – екологични ли са наистина, отговарят ли на лични критерии, здравословни ли са, удобни ли са, практичнили са и т.н. Това води до обмяна на идеи, изгражда опит и креативност. 

 • екологична игра
 • еко опаковка на храна
 • рекламен клип

Умения за успех

 • научна грамотност 
 • креативност 
 • работа в екип
 • четивна грамотност
 • критично мислене

 

Критериална матрица

Как можем да променим дизайна и материалите на опаковките

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане – запознаване с историята и задаване на Големия въпрос, запознаване с формата на автентичното оценяване

Формулиране на хипотеза/Дефиниране на проблем

Формиране на екипи

Седмица преди занятието учениците са разделени на групи; всяка група получава по едно листче с наименованието на различни вещества.

На всички се възлага задача да съберат информация (вкъщи и в магазините) за опаковките на продуктите и от какви вещества са направени те.

Планират изследване: експерименти, наблюдения, проучване на литература, симулации… разпределяне на роли

Създават таблица, в която групират различни вещества, техните физични и химични свойства, вписват значението им за човека

Подбират материали, с които се създават различни опаковки

Създават оценка на опаковките (замърсители или не) от проведеното изследване със събрани опаковки от различни материали, чрез попълване на работен лист – ”Алгоритъм за оценка на опаковките”

 • На учениците се поставя задача за самостоятелна работа: създаване на карта с конкретен казус. (Например: Пие ви се нещо разхладително. Коя от следните възможности ще предпочетете: сок в стъклена бутилка; сок в алуминиева кутийка; сок в пластмасова бутилка; ще потърсите чешма по пътя; ще се отбиете в близкото кафене и ще поръчате чаша сок), която ще подпомогне създаването на екологичната игра в часовете по информационни технологии.
 • Учениците работят с текстове (ресурс 1 ; Ресурс 2  ) на екологична тематика /по групи/. Всяка група получава по два текста: един описателен (вещество – характеристики, ползи, вреди, употреба)  и един – разсъждение (конкретна полза/вреда от веществото днес). Учителят подбира текстове с противоположно съдържание (например, една група получава текст разсъждение, показващ вреди, а друга – ползи).

Задачи за всяка група:

Зад.1 Възприемане на двата текста – определяне на тема

Зад.2 Съставяне на план на всеки текст

Зад.3 Обобщаване на данните от двата текста (+ и –)

Зад.4 Разпределяне на роли/стъпки/задачи/самостоятелна работа за домашна за всеки член от групата и т.н. 

Поставя им се задача да открият дали обектът от техния описателен текст е материал, от който се произвежда опаковката на някой хранителен продукт. 

Съгласуват плана си с учителя и определят ключовите моменти в изследването 

Задачи по  групи:

 • Рефлексия в групата – обратна връзка по зад.4. (Разпределяне на роли/стъпки/задачи/самостоятелна работа за домашна за всеки член от групата и т.н.)
 • Размисъл на тема: “Ще навреди ли опаковката на хранителния продукт в нея?”
 • Подготовка за съставяне на отговор на житейски въпрос
 • Съставяне на отговор на житейски въпрос
 • Редактиране на отговор на житейски въпрос с цел подобряване
 • Избор на представяне – окончателни решения в групата (представянията ще бъдат устни, но трябва да се използват различни техники и начини на аргументация и доказателства на твърдението)
 • Мозъчна атака от учителя с въпрос: “Дали изборът на продукти с определени опаковки в магазина може да повлияе на околната среда? + + ресурс: образователен филм “Изборът”- Зелен пакет.
 • Провеждат изследването/интервюиране на потенциални ползватели

 • Задача: учениците да съберат информация (вкъщи и в магазините) за опаковките на продуктите и от какви вещества са направени те.
 • Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

 • Представят ползи и вреди за околната среда и човека.
 • Дискутират по въпроса Как да разпознаем най-вредните пластмаси
 • Дискусия за предназначението на опаковките: Може ли външният вид на опаковката да ни “манипулира”? Каква ще е екологичната цена , ако се поддадем на нейния “чар”
 • Представяне:
 • Всяка от групите дава своя устен отговор на поставения житейски въпрос
 • Времетраене 15 мин. (10 мин. представяне и 5 мин. за въпроси и отговори)
 • Всеки ученик създава свой дизайн на опаковка върху рисунка – скицира, чертае, оформя…
 • По зададена инструкция ученикът моделира опаковка така, че:
  – опаковката да заема по-малко място
  – опаковката да може да се използва многократно
  – опаковката да е изработена от екологични материали
 • Учениците създават екологична игра “Да потърсим най-доброто решение” в приложението learningapps.org (на ниво клас – групова задача). За целта имат предварително обработени данни с информация за всяка карта и нейното съдържание (от часовете по ЧП).
 • Учениците създават рекламен клип на класа (до две минути), който представя изработените екологични опаковки (от часовете по технологии) с цел реклама (изискване: клипът трябва да рекламира продукти, които са екологични, заемат по-малко място и са за многократна употреба + озвучаване).  
 • Заключение – дали хипотезата се потвърждава или се отхвърля 
 • Автентично оценяване
 • Рефлексия на процеса

Рефлексия чрез поставени от учителя въпроси:

 • Вредни ли са опаковките на храните ни?
 • Кои материали ги превръщат във вредители?
 • Как да избегнем вредите от тях?
 • Можем ли да променим/намалим тези вреди? Как? /препратка към творчество/

Необходими материали и оборудване

За учителя:

 • устройство за онагледяване чрез електронни ресурси (видео, научен текст, приложения за игри, таблици, др.)
 • листове с наименования на различни вещества
 • работен лист ”Алгоритъм за оценка на опаковките”

За учениците:

 • устройство с достъп до интернет и работа с таблици, графики, видео, приложение за създаване на игри
 • картони, листове А4, цветни моливи, лепило, ножица, др. по избор
 • екологични подръчни материали по избор

Идеи  

 • “Грозното патенце” – лъскавата опаковка (дискусия по аналогия – грозното отвън – красиво и качествено отвътре/ красивото отвън – развалено, некачествено – > преносни смисли и тълкувания 
 • Създаване на опаковка за многократна употреба, в която да носят своя обяд за училище/работа/разходка/пикник…  
 • Изложба на създадените опаковки. 
 • Участие в международно STEM състезание за създаване на непластмасови опаковки (най-добрите могат да бъдат изпратени).   

 

Which bag should you use? – Luka Seamus Wright and Imogen Ellen Napper 

 Why is cotton in everything? – Michael R. Stiff 

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

Може да се проведе в дистанционно обучение със същия успех по така разписаните стъпки и идеи.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню