Как цветовете на растенията създават плодовете?

Клас: 7

Ключови понятия:

размножителни органи при растенията, цвят, плод, опрашване, оплождане

Pollination and fertilisation, Present Perfect Tense, because, so, Present Simple Tense, Present Perfect and Past Simple comparison

компютърна презентация, видео и звукови ефекти

Времетраене:  4 седмици

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Представете си, че сте прекрасно и много умно цвете. Всички се възхищават от красотата ви, а вие имате толкова много въпроси, които искате да зададете на хората, които ви гледат: „Как се появих на този свят? Винаги ли ще бъда красивото цвете? Защо увяхват цветовете? А какво ще стане с мен, когато увехна?“

Нека да помогнем на красивото и умно цвете и да отговорим на въпросите му.

Автентично оценяване и продукт

 • Презентация за цвета и плода, които образуват растенията от различни семейства (напр. Розоцветни, Кремови, Картофови), видовете опрашване и разпространението на семена и плодове
 • Снимки от експеримента със засяването на семена в пръст и наблюдаването им до поникването и образуването на цвят 
 • Създаване на кръстословица с понятия и процеси, свързани с превръщането на цвета в плод
 • Дневник на английски език за живота на едно семе, с използване на сегашното перфектно време

Продукт:

 • Презентация
 • Снимки
 • Кръстословица
 • Дневник (на английски език)

Умения за успех

 • дигитални умения
 • умения за общуване 
 • презентационни умения
 • изобретателност (креативност)

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане:

Учителят по биология предлага на учениците да донесат цветя в училище, или той внася букет от красиви цветя в класната стая. Запознава ги с историята и задаваме Големия въпрос. Запознаване с формата на автентичното оценяване.

Формулиране на хипотеза/Дефиниране на проблем

Подходът към въпроса е научен – трябва да се формулира хипотеза и да се проведе експеримент, който ще потвърди или отхвърли хипотезата.

Формиране на екипи

https://prepodavame.bg/umenia/rabota-v-ekip/

Планират изследване – експерименти :

Например, залагат дългосрочен експеримент в училищна лаборатория: посяват семена от фасул в пръст, с цел да наблюдават поникване, растеж и образуване на цвят. След образуването на цветовете да се направи изкуствено опрашване на цветовете и да се наблюдават промените с цвета. 

Наблюдения заснемане на етапите от експеримента. Създава се кръстословица с понятия и процеси, свързани с превръщането на цвета в плод. 

Проучване на литература – гледат съвместно видеоклипове на английски език, в които събират информация за опрашването и оплождането. 

Симулации… разпределяне на роли

Съгласуват плана си с учителя и определят ключовите моменти в изследването 

Провеждат изследването/интервюиране на потенциални ползватели

Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

Заснемане на етапите от експеримента.

Създават презентация за цвета и плода, които образуват растенията от различни семейства (напр. Розоцветни, Кремови, Картофови) и вмъкват подходящи звукови и видео ефекти.

Заключение – дали хипотезата  се потвърждава или се отхвърля

При успешно проведен експеримент растението ще образува плод – шушулка, в която ще са семената му. При неуспешен експеримент (не образува цвят/плод) анализират причините за това.

Автентично оценяване

Рефлексия на процеса

Учителят провежда рефлексията, задава въпроси:

 • Как се чувствахте през различните етапи на работа?
 • В кой етап ви беше най-трудно/ най-лесно?
 • Чувствате ли се уверени за за провеждане на друг научен експеримент? 
 • Отговорихте ли на въпросите на цветето?

Необходими материали и оборудване

букет цветя, различни семена, почва, саксии, фотоапарат, видеокамера, компютър, листове, цветни моливи

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

Провеждането на проекта в електронна среда предполага учениците да се срещат виртуално и да проведат експеримента в домовете си (може в дома на един от участниците в групата).

Допълнителни идеи

Работят в групи. Всяка група има свободата да предложи идеи за представяне на големия въпрос. При необходимост учителят ги насочва. Например, залагат дългосрочен експеримент в училищна лаборатория – посяват семена от фасул в пръст, с цел да наблюдават поникване, растеж и образуване на цвят. След образуването на цветовете да се направи изкуствено опрашване на цветовете и да се наблюдават промените с цвета. При успешно проведен експеримент растението ще образува плод – шушулка, в която ще са семената му. При неуспешен експеримент (не образува цвят/плод) анализират причините за това. Гледат съвместно видеоклипове на английски език, в които събират информация за опрашването и оплождането. Изготвят презентация за цвета и плода, които образуват растенията от различни семейства (напр. Розоцветни, Кремови, Картофови) и вмъкват подходящи звукови и видео ефекти. Описват видовете опрашване и разпространението на семена и плодове. При всяка група семето се разпространява по различен начин (от вятъра, по вода, чрез животни, изстрелване (саморазпръскване). Дават примери за различни растения. Всяка група създава кръстословица с понятия и процеси, свързани с превръщането на цвета в плод (понятията и процесите, които се включват в кръстословицата, се определят от учителя по биология и здравно образование, а въпросите към кръстословицата се създават от учениците).

На английски език разказват от първо лице, от името на семето, какви промени са се случили с него в последно време, описвайки ги в дневник (между 50 и 70 думи), като използват сегашното перфектно време (за резултат). Например: „Ден 2: Едно птиче ме изхвърли в гората. Ден 10: Покълнах. Ден 20: Пораснах.’“

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню