Как да населим Марс?

Клас: 5

Ключови понятия: акведукт, романизация, водоснабдителна система, лице на квадрат, триъгълник, успоредник, лице на повърхнина и обем на куб и паралелепипед, планети, Слънчева система, Марс, космически апарати, космически изследвания, състав на водата и въздуха, смеси, разтвори

Времетраене:  6 седмици

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Вие сте първите хора – заселници на планетата Марс. Честито! Освен че имате невероятната привилегия да поставите основите на човешкия живот на планетата Марс, вие носите и огромната отговорност да осигурите подходящи условия за хората, които ще ви последват.

Първото и основно предизвикателство пред вас е да откриете или създадете устойчиви източници на въздух, вода и храна на новата планета и да измислите начин те да достигат на възможно най-далечни разстояния от своя източник. 

Трябва да проектирате и пространствата, в които хората ще живеят, включително как ще се поддържат подходящи условия за живот там – температура и др.

Преценете какво и как да пренесем от Земята и какво можем да получим директно там. 

От вас зависи човешкият вид да се установи на Марс. Успех! 

Автентично оценяване и продукт

Учениците изработват макет на “град” на Марс, който включва: 

 • пространствата, в които хората ще живеят;
 • източниците на въздух, вода и храна, които ще използват. 

Представят макета пред съучениците си, като се аргументират защо са избрали именно тези пространства и източници и обясняват как ще работят те, за да успее човешката раса да колонизира Марс.

Използват избрана ИТ програма за създаването на макета. 

Умения за успех

Изследователски умения 

 • Формулират цел на изследването и хипотеза
 • Планират провеждане на изследване и определят необходимите ресурси
 • Събират и документират информация, данни и др., необходими за изследването
 • Тълкуват събраните данни и правят заключения
 • Представят резултатите и изводите от проведеното изследване
 • Осмислят изследователския процес (рефлектират)

Критично и творческо мислене

 • Задават и отговарят на въпроси, за да формулират цел, да дефинират проблем или да изяснят мнение
 • Събират, категоризират и оценяват информация и данни
 • Базират заключенията си на информация и данни, като се аргументират
 • Обмислят идеи и проблеми от различни гледни точки
 • Генерират оригинални идеи и решения
 • Използват мисловни карти, схеми и т.н за визуализация на процеса на мислене

Личностни и социални умения

 • Демонстрират умения за работа в група, постигане на консенсус и вземане на решения 
 • Проявяват умения за преговаряне и решаване на конфликти 
 • Работят самостоятелно, отговорно и мотивирано върху поетите роли и задачи

Критериална матрица

Как ще заселим Марс

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане – запознаване с историята и задаване на Големия въпрос, запознаване с формата на автентичното оценяване. 

Примерна дейност: Учителят пуска на учениците видео, което показва условията на Марс. Пита ги дали могат да предположат къде е заснето видеото и какво знаят за тази планета. Дискутират какво забелязват (какво виждат, чуват?). Възможно ли е, според тях, да се живее на Марс?  След това им разказва историята и им дава следното предизвикателство: да изработят макет на “град” на Марс, който да покаже къде и как биха живели хората и как биха си набавяли въздух, вода и храна. 

 • Формиране на екипи
 • Формулиране на хипотеза

Примерна дейност: Важно е учителят и децата да дефинират думата “хипотеза” заедно. Учителят може да даде примери за хипотези от различни експерименти. След това, в групите учениците трябва да формират няколко хипотези на база знанията си за Марс, отговаряйки на въпроса: “Какво ни трябва, за да се заселим на Червената планета? Как да си го набавим?”. Учителят може да им помогне, като им напомня кои са ключовите условия за живот на хората (въздух, вода, храна). 

Планират изследване – експерименти, наблюдения, проучване на литература, симулации

 • стъпки 
 • необходими материали и ресурси
 • разпределяне на роли в екипа 

Примерни дейности

 • Учениците разглеждат различни 2D и 3D фигури, пресмятайки техния периметър / лице / обем с цел да решат кои от тях биха били оптимални за проектирането на сградите на Марс. Проучват кои материали за конструирането на сграда са налични на Марс и кои ще трябва да вземат от Земята и да пренесат дотам. 

Ресурси и идеи 

Какво сме открили вече на Марс?

Учениците проучват атмосферата на Марс и преценяват дали биха могли да произвеждат въздух там или трябва да го носят от Земята. Как?  

Кислород на Марс

 • Учениците проучват какво представлява акведуктът, за какво се използва. Заедно с учителя изработват малък акведукт, за да видят как водата се движи по него. Преценяват дали и как биха могли да построят такъв на Марс. 

Какво е акведукт?

Петте най-красиви акведукта в Римската империя

 • Учениците разглеждат различни ИТ платформи, които биха могли да използват за изработването на макета на града на Марс. Оценяват коя от тях е най-подходяща за техните нужди, например Minecraft. 

 

Съгласуват плана си с учителя и определят ключовите моменти в изследването 

Провеждат изследването 

Структурират, обобщават и анализират резултатите

Примерни дейности: Учениците разглеждат различни инструменти за структуриране и обобщаване на данни (таблици, графики, диаграми). Избират кой инструмент би бил най-подходящ за нуждите на тяхното изследване. 

Заключение – дали хипотезата се потвърждава или се отхвърля 

Автентично оценяване

Рефлексия

Необходими материали и оборудване

 • компютър за учителя с достъп интернет и проектор (за снимки / видеа / демонстрации)
 • поне по един компютър с достъп до интернет за всяка група 
 • бели листове, моливи, линии за чертежи и измервания 
 • калкулатор за по-сложни сметки 
 • енциклопедии с фокус: въздух, вода, жизнени процеси (хранене, дишане и т.н)

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

По-голямата част от проекта спокойно може да се осъществи в онлайн среда, като учителят води процеса във видео разговори (Zoom / Google Classroom). Учениците ще трябва да използват онлайн платформи, за да общуват помежду си в групите (например, Zoom / Viber / email). Макетът за финалното представяне така или иначе трябва да бъде изработен чрез ИТ инструмент, но учителят ще трябва да помисли как да проведе автентичното оценяване в онлайн среда.  

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню