Как можем да използваме звука и светлината, за да комуникираме чувства?

Клас: 7 Ключови понятия: звук, светлина, спектър на светлината, чувства, възприятия, вербално и невербално общуване, метали, неметали Времетраене:  4 седмици Приложение в учебните програми по: ФизикаБиологияХимия и опазване на околната…
Read More

Какво pH на водата предпочитат растенията? Как да им го дадем?

Клас: 7 Ключови понятия: киселина, основа, pH, прости вещества, съединения Знания, умения и отношения от учебните програми по: БиологияХимияИнформационни технологииБиология Описва и означава върху изображение типове клетки, устройство на клетки,…
Read More

Как тялото ни поддържа баланс?

Клас: 7 Ключови понятия: температура, налягане, киселинност, хомеостаза Знания, умения и отношения от учебните програми по: МатематикаФизикаБиологияХимияМатематикаРешава линейни уравнения без параметър, уравнения, свеждащи се до линейни. Решава линейни неравенства с…
Read More

Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време ще се почисти океанът от пластмаса?

Клас: 7 Ключови понятия: устойчиво развитие, екология, киселини, основи, знаци за опасни свойства на веществата Знания, умения и отношения от учебните програми по: МатематикаБиологияХимияМатематика Извършва действия (събиране, изваждане, умножение и…
Read More

Как се правят мобилни телефони? Можете ли да си направите и вие?

Клас: 7 Ключови понятия: Знания, умения и отношения от учебните програми по: ФизикаХимияФизика Коментира действието на електричния ток върху човешкия организъм и мерките за безопасна работа с електрически уреди Разпознава…
Read More

Какво са правили алхимиците, за да получат философски камък, и защо не са успели?

Клас: 7 Ключови понятия: Знания, умения и отношения от учебните програми по: ФизикаХимияФизика Описва опростено по схема строежа на атома и на неговото ядро (протони, неутрони), деленето на урана и…
Read More

Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време ще изчезнат кокошките?

Клас: 7 Ключови понятия: организъм, екология, еволюция, адаптация на организмите, биоразнообразие, Знания, умения и отношения от учебните програми по: МатематикаБиологияХимияМатематика Извършва действия (събиране, изваждане, умножение и степенуване с естествен степенен…
Read More

Какво ще стане, ако вместо киселинни започнат да падат основни дъждове?

Клас: 7 Ключови понятия: киселина, основа, замърсяване, неутрализация Знания, умения и отношения от учебните програми по: ХимияХимия Описва свойствата на веществата натрий, хлор, натриева основа и солна киселина Разпознава натриева…
Read More
Меню