Ако искате да оцелеете най-дълго на Земята, какъв организъм ще си изберете да бъдете?

Клас: 7 Ключови понятия: еволюция, адаптация, организъм Знания, умения и отношения от учебните програми по: ФизикаБиологияФизика Описва опростено по схема строежа на атома и на неговото ядро (протони, неутрони), деленето…
Read More

Ако Земята стане необитаема и имаме само един град, в който да се спасим, какво бихте взели?

Клас: 7 Ключови понятия: живот, жизнени процеси, организъм, устройство на организъм, устойчиво развитие, биоразнооразие Приложение в учебните програми по: физикабиологияисторияфизикаСравнява състава и проникващата способност на ядрените лъчения, дава примери за…
Read More

Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време ще се почисти океанът от пластмаса?

Клас: 7 Ключови понятия: устойчиво развитие, екология, киселини, основи, знаци за опасни свойства на веществата Знания, умения и отношения от учебните програми по: МатематикаБиологияХимияМатематика Извършва действия (събиране, изваждане, умножение и…
Read More

Как да осветим дома си, когато няма ток?

Клас: 6 Ключови понятия: 4 седмици Времетраене:  проводник, прекъсвач, наелектризирани тела, електрическа верига, нажежаема жичка основните равнинни геометрични фигури и ръбести и валчести геометрични тела (елементи, видове и свойства); събира…
Read More

Как изследването на растенията и животните може да ни помогне да открием решения за проблемите на хората?

Клас: 6 Ключови понятия: наблюдение, социални взаимоотношения, йерархия, лечебни растения, козметика събира систематично, организира и описва данни и ги представя по различни начини, разчита и интерпретира информация, представена с текст,…
Read More

Каква е истинската цена на нещата, които купуваме?

Клас: 5 Ключови понятия: цена, стойност, ресурси, продукти, производство, процент, парични единици Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаИнформационни технологииБЕЛИзобразително изкуствоЧовекът и природата Дава примери за…
Read More

Как водата променя атмосферата на Земята?

Клас: 5 Ключови понятия: Вода, въздух, влажност, концентрация, кръговрат на водата, атмосфера  Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаИнформационни технологииЧовекът и природата Характеризира телата с обем,…
Read More

Как храната, която ядем, се превръща в енергия, необходима, за да вървим?

Клас:  5 (компонент БЕЛ е разписан за 7 клас, но дейностите могат да се адаптират на ниво текст и за 5 и 6) Времетраене: 3 седмици Ключови понятия: жизнени процеси,…
Read More
Меню